19 กรกฎาคม 2564 กิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 เพื่อติดตามการเรียนการสอนออนไลน์ และช่วยเหลือนักเรียนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019

About KruTouchy