รายวิชาที่สามารถลงทะเบียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

regism1

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

regism2

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

regism3

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

regism4

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

regism5

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

regism6