การประเมินโรงเรียนมาตรฐานสากล ตามเกณฑ์ OBECQA ระดับ ScQA ณ ห้องประชุมสิทธินันทพันธ์ โรงเรียนสวัสดิ์รัตนาภิมุข อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง

About KruTouchy