นางสาวสมร จันทร์รัตน์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนสวัสดิ์รัตนาภิมุข รับโล่รางวัลรองผู้อำนวยการสถานศึกษาดีเด่น จากท่านอัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในการประชุมสัมมนาทางวิชาการและประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 (ครั้งที่ 64) ของสมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาประเทศไทย (ส.บ.ม.ท)

About KruTouchy