รายงานนวัตกรรมการป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา “สถานศึกษาสีขาวเสริมสร้างคนดี มีภูมิคุ้มกัน ร่วมแก้ไขปัญหายาเสพติด ด้วยรูปแบบ STRONG Model” โดยนางสาวสมร จันทร์รัตน์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนสวัสดิ์รัตนาภิมุข อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบี่

About KruTouchy