5 สิงหาคม 2564 โรงเรียนสวัสดิ์รัตนาภิมุข นำเสนอรูปแบบการนิเทศภายในสถานศึกษา “การพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอน ด้วยกระบวนการนิเทศภายใน รูปแบบ 3D โดยใช้ห้องเรียนเป็นฐาน ” ในการคัดเลือกรูปแบบการนิเทศภายในที่เป็นแบบอย่างของโรงเรียนในสังกัด สพม. ตรัง กระบี่

About KruTouchy