วันที่ 3-4 สิงหาคม 2564 โรงเรียนสวัสดิ์รัตนาภิมุขร่วมเป็นวิทยากรอบรมเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน จัดโดยศูนย์ประสานงาน อพ.สธ.ภาคใต้ฝั่งอันดามัน (อพ.สธ.-มทร.ศรีวิชัย) ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์แอปพลิเคชั่น ZOOM Cloud Meetings โดยมี ดร.วิกิจ ผินรับ รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาฝ่ายสารสนเทศการวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ประธานการดำเนินงาน

About KruTouchy