22 กรกฎาคม 2564 การประกวดนวัตกรรมด้านการจัดการเรียนการสอน “1 ครู 1 นวัตกรรม” ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ณ ห้องชมรมศิษย์เก่า โรงเรียนสวัสดิ์รัตนาภิมุข

About KruTouchy