วันที่ 1 เมษายน 2565 โรงเรียนสวัสดิ์รัตนาภิมุข จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2564

About KruTouchy