วันที่ 18 มกราคม 2565 โรงเรียนสวัสดิ์รัตนาภิมุขรับการนิเทศติดตามและตรวจเยี่ยมการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19)จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบี่

About KruTouchy