ผลของการใช้คลิปวิดีโอที่เกี่ยวกับสื่อสภาพจริงเพื่อส่งเสริมความรู้ด้านคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

ผู้พัฒนานวัตกรรม : นายพรศักดิ์ หนูวงษ์

ไฟล์นวัตกรรม1_64

About KruTouchy