ชื่อเรื่องวิจัย การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนโดยใช้กระบวนการกลุ่มเพื่อนช่วย เพื่อนร่วมกับใช้แบบฝึกเสริมทักษะ เรื่องตรรกศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/2 แผนการ เรียนคณิตศาสตร์-อังกฤษ โรงเรียนสวัสดิ์รัตนาภิมุข จังหวัดตรัง

ชื่อผู้วิจัย นางสาวศิชัฏฌา  จิตรบุญ

เผยแพร่งานวิจัยเทอม-1-ปี-2563

About KruTouchy