ตารางสอบวัดผลปลายภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนสวัสดิ์รัตนาภิมุข

สอบในตาราง แบบ OnSite (ที่โรงเรียน) และสอบแบบออนไลน์ (เข้าทำแบบทดสอบในกูเกิ้ลคลาสรูม)

ตารางสอบวัดผลปลายภาคนอกตาราง ตามวัน เวลาที่ครูประจำวิชานัดหมาย

About KruTouchy