วิจัย การพัฒนาการเรียนรู้วิชาการบัญชีเบื้องต้นเรื่องการวิเคราะห์รายการค้า โดยใช้แบบฝึกทักษะของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

ผู้วิจัย นางเบ็ญจลักษณ์ บุญขัน

ชื่อเรื่องวิจัย-การพัฒนาการเรียนรู้วิชา

About KruTouchy