รายงานผลการวิจัย เรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้ใบกิจกรรมฝึกทักษะ รายวิชาการออกแบบและเทคโนโลยี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนสวัสดิ์รัตนาภิมุข ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

ผู้วิจัย นางสาวเกศินี เนาสุวรรณ

1-63-การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้ใบกิ

About KruTouchy