การวิจัย เรื่อง การใช้สัญญาณเงื่อนไขปรับพฤติกรรมความรับผิดชอบในการส่งงานวิชาคณิตศาสตร์ ของนักเรียนห้องเรียนส่งเสริมความสามารถดนตรี-กีฬา และห้องเรียนส่งเสริมอาชีพ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563

ชื่อผู้วิจัย นางสาวศิชัฏฌา จิตรบุญ

ครูอัญ

About KruTouchy