วันที่ 16 สิงหาคม 2564 รองสมร จันทร์รัตน์ ร่วมนำเสนอนวัตกรรม “สถานศึกษาสีขาว เสริมสร้างคนดี มีภูมิคุ้มกัน ร่วมแก้ไขปัญหายาเสพติด ด้วยรูปแบบ STRONG Model” ในการประกวดนวัตกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ปีงบประมาณ 2564 ขับเคลื่อนโดยสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง

About KruTouchy