รายการเกียรติบัตร/วุฒิบัตร

ลำดับหัวข้อเกียรติบัตร/วุฒิบัตรดาวน์โหลด
1การนำเสนอแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 1 ครู 1 นวัตกรรม ประจำปีการศึกษา 2566ไฟล์เกียรติบัตร
2การอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างเว็บไซต์เพื่อประกอบการรายงานตาม ว9/2564 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู (Performance Agreement : PA) โดยใช้ Google Siteไฟล์เกียรติบัตร
3เกียรติบัตรการอบรมเชิงปฏิบัติการการออกแบบการจัดการเรียนรู้ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะอยู่อย่างพอเพียง ปีการศึกษา 2567 ณ ห้องประชุมสิทธินันทพันธุ์ โรงเรียนสวัสดิ์รัตนาภิมุข
ไฟล์เกียรติบัตร