เขตพื้นที่บริการโรงเรียน

หมุ่ที่ ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
1
บ้านนาโยง ตำบลนาโยงเหนือ อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง
2
บ้านหนองแจ้ง ตำบลนาโยงเหนือ อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง
3
บ้านป่าใส ตำบลนาโยงเหนือ อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง
4
บ้านเจาะ ตำบลนาโยงเหนือ อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง
6
บ้านนาเหม่ ตำบลนาโยงเหนือ อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง
7
บ้านหนองไทร ตำบลนาโยงเหนือ อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง
0
ตำบลช่อง
0
ตำบลนาหมื่นศรี
0
ตำบลนาข้าวเสีย
0
ตำบลละมอ
0
ตำบลนาโยงใต้