วิสัยทัศน์

ภายในปี 2565 โรงเรียนสวัสดิ์รัตนาภิมุขมุ่งพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่มาตรฐานสากล

เสริมสร้างความเป็นไทยตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง