025-หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

1_หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร

2_หลักเกณฑ์การบรรจุและการแต่งตั้งบุคลากร

3_การพัฒนาบุคลากร

4_การประเมินผลการปฏิบัติงาน

5_การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ