o6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

กฏกระทรวง-1

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย-พุทธศักราช-2560-1

พรบ.การศึกษาภาคบังคับ-ฉบับที่-4-พ.ศ.2562-1-1

พรบ.การศึกษาภาคบังคับ-พ.ศ.2545-1

พรบ.การศึกษาแห่งชาติ-พ.ศ.2542-และที่แก้ไขเพิ่มเติม-1

พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ-พ.ศ.2540-1-1

พรบ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา-พ.ศ.2547-และที่แก้ไขเพิ่มเติม-1

พรบ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ-พ.ศ.2546-และที่แก้ไขเพิ่มเติม-1

พรบ.สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา-พ.ศ.2546-1

ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการบริหารจัดการ-1