คณะกรรมการนักเรียน

คณะกรรมการนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2562

1. นายธนกฤต    สถิตย์กุล                     ประธานกรรมการนักเรียน

2. นายยศธนา    เพ็งเล็ง                        รองประธานกรรมการนักเรียน

3. นางสาวพลอยไพลิน   มุขเงิน             กรรมการ

4. นางสาวจิรัชยา  บุญศรี                       กรรมการ

5. นางสาวศศิวิมล  ทองสง                    กรรมการ

6. นางสาวจุฒิมณฑณ์  เชยชื่นจิตร         กรรมการ

7. นางสาววิภาดา   วุ่นทอง                    กรรมการ

8. นางสาวสุนิตา    กาญจนพรหม           กรรมการ

9. นางสาวฐิดายุ    ทองขวิด                  กรรมการ

10. นางสาวสาริณี  แก่นอิน                   กรรมการ

11. นางสาวกนกพิชญ์   สถาวร              กรรมการ

12. นางสาวกัญญารัตน์  เม้งเส้ง            กรรมการ

13. นายวรเมธ     เกตุก่อ                      กรรมการ

14. นางสาวณัฏฐธิดา   รักทรัพย์           กรรมการ

15. นางสาวณิชาภัทร   ทองรอด           กรรมการและเลขานุการ