คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนสวัสดิ์รัตนาภิมุข
  1.   นายสมโชค     พุทธรักษ์                   ประธานกรรมการ
  2.   นางกุลจิรา       เอ้งฉ้วน                     ผู้แทนผู้ปกครอง
  3.   นายสมพงษ์     เกิดรักษ์                    ผู้แทนครู
  4.   นายพรเทพ      โพชสาลี                   ผู้แทนองค์กรชุมชน
  5.   นายสังเวียน      เพ็ชรย้อย                 ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  6.   นายสมคิด        ชัยเพชร                   ผู้แทนศิษย์เก่า 
  7.   พระครูโกศลสุตกิจ                            ผู้แทนองค์กรศาสนา
  8.   พระพงษ์ศักดิ์    สกุโข                       ผู้แทนองค์กรศาสนา
  9.   พ.ต.ท.สมศักดิ์  เยาว์ดำ                    กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
  10. พ.ต.ท.ชุติณัชชา มีศรี                       กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
  11. นายมานิตย์     ท่าจีน                        กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
  12. นางกัญญาวีย์  หัวเขา                       กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
  13. นายสมชาย     วรรณศิลป์                  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
  14. นายวีระพันธุ์    พุทธรักษ์                   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
  15. นายติระ          ไกรเทพ                     กรรมการและเลขานุการ