พันธกิจ

1. ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล
2. ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และด ารงชีวิตโดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
3. ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างเหมาะสมและสร้างสรรค์
4. พัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความเชี่ยวชาญตามวิชาชีพ
5. จัดระบบการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ดีมีประสิทธิภาพ
6. ใช้แหล่งเรียนรู้ สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมบนพื้นฐานความเป็นไทย