ประวัติโรงเรียน

    สวัสดิ์รัตนาภิมุข  ประกาศจัดตั้งเมื่อวันที่  ๑๖  มีนาคม ๒๕๒๑ ณ เลขที่ ๙๓ หมู่ที่ ๑ ตำบลนาโยงเหนือ อำเภอเมือง(อำเภอนาโยงปัจจุบัน) จังหวัดตรัง มีเนื้อที่ ๒๕ ไร่ ๑ งาน ๙๙ ตารางวา

ผู้เริ่มและบริจาคที่ดิน

  • ท่านพระครูสุทธิโศภน (เจ้าอาวาสวัดรัตนาภิมุข)
  • นายสวัสดิ์ ฮุนตระกูล
  • นายปลื้ม พุทธรักษ์
  • พล.ต.ท.สมชาย สุทธินนท์

    รุ่นแรก มีนักเรียนชั้น ม.ศ.๑ ๓ ห้อง จำนวน ๑๓๖ คน นักเรียนชั้น ม.๑ ๒ ห้อง จำนวน ๙๒ คน ครูอาจารย์จำนวน ๑๐ คน นายวิสุทธิ์  พิสิฐจำนง เป็นครูใหญ่ อาศัยกุฎิและศาลาการเปรียญวัดรัตนาภิมุขเป็นที่เรียน วันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๒๑ คุณสวัสดิ์ ฮุนตระกูล และ พลต.ท.สมชาย สุทธินนท์ นำคณะจากกรุงเทพมหานครทอดผ้าป่า ณ วัดรัตนาภิมุข เพื่อรวบรวมปัจจัยสร้างอาคารเรียนชั่วคราว ชั้นเดียว ๖ ห้องเรียน สร้างแล้วเสร็จปลายปี ๒๕๒๑ (อาคารเรียน ตรัง-กรุงเทพ)

วันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๒๒ สมเด็จพระสังฆราช สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (วาสน มหาเถระ) ได้เสร็จมาเป็นองค์ประธานในพิธีเปิดอาคารเรียน ตรัง-กรุงเทพ คุณสวัสดิ์ ฮุนตระกูล ได้มอบเอกสารสิทธิ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างแก่รองอธิบดีกรมสามัญศึกษา (นายชงค์ วงศ์ขัน) จึงกำหนดวันนี้เป็นวันกำเนิดโรงเรียน (๑๒ มิถุนายน ๒๕๒๒) โดยมีนักเรียน ๑๑ ห้องเรียน ๔๓๒ คน ครูอาจารย์ ๒๔ คน

วันที่ ๘ เมษายน ๒๕๒๖ คุณสวัสดิ์ ฮุนตระกูล ได้จัดทอดผ้าป่าหาเงินซื้อที่ดินเพิ่มเติมเพื่อสร้างสนามฟุตบอล ได้ ๖ โฉนด กับ ๑ น.ส.๓

วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๒๗ คณะราษฎร นำโดยท่านพระครูสุทธิโศภณ ร่วมกันทำถนนทางเข้าโรงเรียนกว้าง ๘ เมตร ยาว ๘๐๐ เมตร

ปีการศึกษา ๒๕๒๘ มีห้องเรียน ๒๗ ห้องเรียน จำนวนนักเรียน ๑,๑๓๕ คน ครู ๕๕ คน และกระทรวงศึกษาธิการอนุมัติให้เปิด ม.ปลาย จำนวน ๒ ห้องเรียน นายสุพรรณ วังกุลางกูร ดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่ และในปี ๒๕๓๐ โรงเรียนได้รับการกำหนดตำแหน่งผู้อำนวยการ

ปีการศึกษา ๒๕๓๒ มีห้องเรียน ๓๑ ห้องเรียน จำนวนนักเรียน ๑,๑๗๗ คน ครู ๗๕ คน ได้เปิดสอน สาขาขึ้น ณ โรงเรียนวัดไทรทอง ตำบลโคกสะบ้า อำเภอเมืองตรัง (อำเภอนาโยง) จำนวน ๑ ห้องเรียน มีนักเรียนจำนวน ๔๕ คน

ปีการศึกษา ๒๕๓๓ กระทรวงมหาดไทยได้จัดตั้งกิ่งอำเภอนาโยง โรงเรียนสวัสดิ์รัตนาภิมุข จึงเปลี่ยนจากอำเภอเมือง เป็นกิ่งอำเภอนาโยง และในปีนี้มีนักเรียนเพิ่มขึ้น เป็น ๓๔ ห้องเรียน มีนักเรียน ๑,๒๓๖ คน ครู ๗๘ คน

ปีการศึกษา ๒๕๓๗ นายกระจ่าง รอดความทุกข์ ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ จำนวนนักเรียนเพิ่มขึ้นเป็น ๔๐ ห้องเรียน มีนักเรียน ๑,๔๒๓ คน ครู ๗๕ คน ครูบางส่วนย้ายไปสังกัดโรงเรียนสาขา ซึ่งแยกเป็นอิสระ ชื่อ โรงเรียนนาโยงวิทยาคม (ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๓๖) โรงเรียนสวัสดิ์รัตนาภิมุขได้ทำงานร่วมกันทั้งคณะครูและกรรมการศึกษาเพื่อวางแผนร่วมกันพัฒนาโรงเรียน โรงเรียนได้พัฒนาขึ้นอย่างต่อเนื่องทั้งด้านการเรียน อาคาร สถานที่ และบรรยากาศภายในโรงเรียน ได้สร้างถนนคอนกรีตและพัฒนาด้านต่างๆ ตามโครงการฝันที่เป็นจริง

ปีการศึกษา ๒๕๔๐ นายนิมิต อุยสุย ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนสวัสดิ์รัตนาภิมุข โรงเรียนได้พัฒนาขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยมีคณะครูและกรรมการศึกษารวมทั้งผู้ปกครองนักเรียน ได้วางแผนร่วมกันเพื่อพัฒนาคุณภาพด้านวิชาการ ด้านคุณธรรม และจริยธรรมของนักเรียน

ปีการศึกษา ๒๕๔๑ มีห้องเรียนจำนวน ๔๒ ห้องเรียน มีจำนวนนักเรียน ๑,๖๓๘ คน ครู ๗๘ คน พัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งคุณธรรม จริยธรรม อาคารสถานที่และบรรยากาศแวดล้อมที่ดี โดยได้รับความร่วมมือจากชุมชนเป็นอย่างดี และโรงเรียนได้รับรางวัลพระราชทานประเภทสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาระดับมัธยมศึกษาขนาดกลาง ปีการศึกษา ๒๕๔๑

ปีการศึกษา ๒๕๔๕ จนถึงปีการศึกษา ๒๕๖๓ โรงเรียนได้พัฒนาและเจริญก้าวหน้าอย่าต่อเนื่องโดยมีผู้บริหารโดยมีผู้บริหารสืบสานต่อตามลำดับ คือ นายพงษ์ศักดิ์  สุกใส  นายพงษ์พิศักดิ์ เก้าเอี้ยน  นายภิญโญ พุดจีน และนายติระ  ไกรเทพ

ปัจจุบัน มีห้องเรียนจำนวน ๒๗ ห้องเรียน จำนวนนักเรียน ๘๙๙ คน ครูและบุคลาการ จำนวน ๕๔ คน