กิจกรรม ”ปิดเทอม ไม่ปิดการเรียนรู้” 1 กลุ่มสาระ 1 กิจกรรม Summer Camp กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน : กิจกรรมแนะแนว กิจกรรมการศึกษาเพื่อการมีงานทำ บริษัทสร้างการดี (student cafe) ในวันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 ณ โรงเรียนสวัสดิ์รัตนาภิมุข

About KruTouchy