วันที่ 9 พฤษภาคม 2565 คณะผู้บริหาร และคณะครูร่วมนำเสนอ “การน้อมนำศาสตร์พระราชามาใช้ในการจัดหลักสูตรและการเรียนการสอน” เรื่องสรุปบทเรียนการลงพื้นที่ติดตามและเรงรัดการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา ตามมาตราที่ 270 ของรัฐธรรมนูญ โดยนำหละกสูตรและกระบวนการเรียนรู้ตามศาสตร์พระราชาไปสู่การจัดการเรียนรู้ในสถานศึกษา ต่อคณะกรรมาธิการการศึกษา วุฒิสภา รูปแบบออนไลน์ ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบี่

About KruTouchy