ประกาศโรงเรียนสวัสดิ์รัตนาภิมุข เรื่อง รายชื่อนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565 (เลขประจำตัว)

About KruTouchy