เรื่องเล่า ส.ร.ม.

โรงเรียนสวัสดิ์รัตนาภิมุข ผ่านเกณฑ์การประเมินเป็นสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ประเภทผลงานดีเด่น ระดับเพชร🎖️ปีการศึกษา 2566 ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตรังกระบี่

1

Read More »

ขอแสดงความยินดีกับ นางนฤมล สีสุข รองผู้อำนวยการโรงเรียนสวัสดิ์รัตนาภิมุข รองผู้อำนวยการโรงเรียนสวัสดิ์รัตนาภิมุข เข้ารับโล่ผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น ประจำปี 2566 (รองผู้อำนวยโรงเรียนมัธยมศึกษาดีเด่น) ของสมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย จากว่าที่ร้อยตรีธนุ วงษ์จินดา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ โรงแรมดิเอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่

Read More »

ขอแสดงความยินดีกับ นางทัศนีย์ หนูจิตต์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนสวัสดิ์รัตนาภิมุข เข้ารับโล่ผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น ประจำปี 2566 (รองผู้อำนวยโรงเรียนมัธยมศึกษาดีเด่น) ของสมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย จากว่าที่ร้อยตรีธนุ วงษ์จินดา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ โรงแรมดิเอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่

Read More »

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การดำเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข 

วันที่ 21 ธันวาคม 2566 นางวรรณ์ลี ศรีชัย ผู้อำนวยก …

Read More »

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การดำเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข ประจำปีการศึกษา 2566

วันที่ 15 ธันวาคม 2566 นางวรรณ์ลี ศรีชัย ผู้อำนวยก …

Read More »

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การดำเนินงาน โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุง ประจำปีการศึกษา 2566

วันที่ 13 ธันวาคม 2566 นางวรรณ์ลี ศรีชัย ผู้อำนวยก …

Read More »

การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2566

Read More »