รูปกิจกรรม

การอบรมเชิงปฏิบัติการวิทยากรครูแกนนำ โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ประจำปี 2565

Read More »

โรงเรียนสวัสดิ์รัตนาภิมุขเข้าร่วมพิธีสวนสนามเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาตอ 1 กรกฎาคม 2565 ณ สนามกีฬาเทศบาลนครตรัง

Read More »

การประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2565 วันที่ 20-24 มิถุนายน 2565 ณ หอประชุมโรงเรียนสวัสดิ์รัตนาภิมุข

Read More »

วันที่ 23 พฤษภาคม 2565 โรงเรียนสวัสดิ์รัตนาภิมุข รับการติดตาม ตรวจเยี่ยมการเปิดภาคเรียนตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)

Read More »

วันที่ 12 พฤษภาคม 2565 คณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน ร่วมปลูกต้นไม้ กิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ภายใต้ชื่อ “ร่วมใจไทยปลูกต้นไม้เพื่อแผ่นดิน” สืบสานสู่ 100 ล้านต้น

Read More »

วันที่ 10-11 พฤษภาคม 2565 โรงเรียนสวัดิ์รัตนาภิมุขจัดกิจกรรมปฐมนิเทศบูรณาการฐานคุณธรรม”คนดีศรีสวัสดิ์ฯ” ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2565 ณ หอประชุม โรงเรียนสวัสดิ์รัตนาภิมุข อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง

Read More »

วันที่ 9 พฤษภาคม 2565 คณะผู้บริหาร และคณะครูร่วมนำเสนอ “การน้อมนำศาสตร์พระราชามาใช้ในการจัดหลักสูตรและการเรียนการสอน” เรื่องสรุปบทเรียนการลงพื้นที่ติดตามและเรงรัดการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา ตามมาตราที่ 270 ของรัฐธรรมนูญ โดยนำหละกสูตรและกระบวนการเรียนรู้ตามศาสตร์พระราชาไปสู่การจัดการเรียนรู้ในสถานศึกษา ต่อคณะกรรมาธิการการศึกษา วุฒิสภา รูปแบบออนไลน์ ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบี่

Read More »